Wanneer wordt de overeenkomst met een jobstudent beëindigd?

De overeenkomst voor tewerkstelling van studenten neemt automatisch een einde op de datum die vermeld staat in het contract zonder dat enige vorm van opzegging vereist is.

Beide partijen kunnen de overeenkomst echter vroegtijdig opzeggen:

 • • de werkgever doet dit via een aangetekend schrijven of een deurwaardersexploot. 
 • • de student kan de overeenkomst ook opzeggen met een gewone brief. 

De opzegging gaat in op de eerste maandag die volgt op de week van de overhandiging, behalve in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst in de proeftijd in welk geval de arbeidsovereenkomst onmiddellijk een einde kan nemen, zonder opzegging of vergoeding

Uiteraard kan de overeenkomst ook in onderling akkoord of om dringende reden worden beëindigd.

WAT ZIJN DE OPZEGGINGSTERMIJNEN?

Voor de beëindiging van de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten zijn verkorte opzeggingstermijnen van toepassing.

Bij het niet naleven van deze termijnen moet een opzeggingsvergoeding betaald worden, gelijk aan het loon van de te respecteren opzeggingstermijn of het nog te lopen gedeelte ervan.

Als de overeenkomst beëindigd wordt tijdens de proefperiode, zijn bijzondere regels van toepassing. Meer info daarover vindt u in 'Heeft een jobstudent recht op een proeftijd?'.

Opzeggingstermijn Student Werkgever
Overeenkomst van minder dan een maand 1 dag 3 dagen
Overeenkomst van meer dan een maand 3 dagen 7 dagen test

In een notendop

De overeenkomst met een jobstudent loopt af:

 • bij het verstrijken van de termijn;
 • na de opzegging van de arbeidsovereenkomst van:
  • ≤ 1 maand
   - door werkgever: opzeggingstermijn 3 kalenderdagen;
   - door werknemer: opzeggingstermijn 1 kalenderdag;
  • > 1 maand
   - door werkgever: opzeggingstermijn 7 kalenderdagen;
   - door werknemer: opzeggingstermijn 3 kalenderdagen;
 • door het betalen van een opzeggingsvergoeding die afhangt van de opzeggingstermijn (of het nog te lopen deel ervan).