Hoe zit het met belastingen en kinderbijslag?

STUDENTENARBEID EN KINDERBIJSLAG

  • Studenten jonger dan 18 jaar hebben steeds recht op kinderbijslag ongeacht de grootte van het bedrag dat hij/zij verdient en of hij/zij nog studeert.
  • Tijdens de zomervakantie (met inbegrip van september) kan de student ouder dan 18 jaar en jonger dan 25 jaar werken zonder dat hij het risico loopt om zijn recht op kinderbijslag te verliezen, dit ongeacht het aantal gepresteerde uren of het verdiende inkomen, behalve tijdens zijn laatste zomervakantie tijdens dewelke hij maximaal 240 uren mag werken
    Buiten de zomervakantie wordt dit recht beperkt. De student mag dan maximaal 240 uur per trimester werken. Werkt hij meer, wordt het recht op kinderbijslag voor dat kwartaal geschorst.
  • Heeft de student zich al ingeschreven als werkzoekende in wachttijd, dan mag hij gedurende de laatste zomervakantie maximaal 240 uur werken. Na de zomervakantie zal hij maximaal 541,09 EUR bruto euro bruto per maand kunnen verdienen. Als de student meer dan dat bedrag verdient, zullen de ouders het recht op kinderbijslag verliezen.

STUDENTENARBEID EN BELASTINGEN

Opdat een student fiscaal ten laste zou blijven van zijn ouders, gelden andere regels dan voor het behoud van kinderbijslag.

De student blijft slechts een persoon ten laste:

  • Wanneer hij deel uitmaakt van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar (het jaar waarin de student zijn belastingbrief invult voor zijn inkomsten van het voorgaande jaar);
  • wanneer hij niet bij zijn ouders is tewerkgesteld;
  • wanneer hij in een tweeoudergezin ten laste is, minder dan 3.270 euro (inkomstenjaar 2018) bruto belastbaar inkomen per jaar verdient;
  • wanneer de student ten laste is van een alleenstaande ouder, is de grens vastgesteld op 4.720 euro (inkomstenjaar 2018) bruto belastbaar inkomen per jaar;
  • om te beoordelen of iemand in aanmerking komt als persoon ten laste, wordt geen rekening gehouden met de eerste schijf van 2.720 euro (inkomstenjaar 2018) die wordt verdiend met een studentenjob.

De student zal zelf belastingen moeten betalen als zijn jaarlijks inkomen groter is dan 11.042 euro bruto (inkomstenjaar 2018). Overschrijdt zijn inkomen deze grens niet, zal de ingehouden bedrijfsvoorheffing teruggestort worden.

De inkomsten van de student moeten steeds beschouwd worden als persoonlijke inkomsten en mogen niet gecumuleerd worden met deze van zijn ouders. De student zal dus steeds een persoonlijke belastingsaangifte moeten invullen.

WAT IS HET BRUTO BELASTBAAR LOON?

Brutoloon – RSZ (13,07 % of 2,71 % voor jobstudenten)