Contract jobstudenten

Arbeidsovereenkomst jobstudenten

Een arbeidsovereenkomst voor studenten moet aan verschillende vormvereisten voldoen.

 • De arbeidsovereenkomst van studenten moet schriftelijk vastgelegd worden, en dit uiterlijk op het ogenblik waarop de student in dienst treedt en dus het werk aanvangt;
 • Deze overeenkomst moet in twee exemplaren worden opgemaakt: Eén exemplaar is bestemd voor de student zelf, één voor de werkgever. Bij uitzendarbeid wordt het uitzendkantoor als werkgever beschouwd;
 • De tewerkgestelde student moet beschikken over een exemplaar van het arbeidsreglement, waarvoor hij voor ontvangst moet tekenen. Dit geldt zowel voor het arbeidsreglement van het uitzendkantoor als voor het arbeidsreglement van de klant/gebruiker.

WAT MOET ER IN EEN VOLLEDIGE ARBEIDSOVEREENKOMST STAAN?

 1. de identiteit, geboortedatum, woonplaats en eventuele verblijfplaats van de student;
 2. de datum van het begin en einde van de overeenkomst;
 3. de plaats van uitvoering van de overeenkomst;
 4. een korte omschrijving van de functie;
 5. de arbeidsduur per dag en per week;
 6. de toepasselijkheid van de loonbeschermingswet van 12 april 1965;
 7. het overeengekomen loon of de wijze en basis van de berekening van het loon;
 8. het tijdstip waarop het loon wordt uitbetaald;
 9. een eventueel beding van proeftijd;
 10. als de werkgever zich ertoe verbindt de student te huisvesten, dan moet deze plaats ook opgenomen worden in de overeenkomst;
 11. het bevoegde paritaire comité;
 12. de aanvang en het einde van de gewone arbeidsdag en de pauzes. Bij een voltijdse tewerkstelling volstaat de verwijzing naar het arbeidsreglement van de klant. Bij deeltijdse overeenkomsten moet, bij een vast uurrooster, het uurrooster in de overeenkomst vermeld worden, of moet, bij een flexibel uurrooster, verwezen worden naar het uurrooster volgens het arbeidsreglement van de klant en dat bovendien uitgehangen wordt op de plaats van tewerkstelling en gekend is door de student
 13. de plaats en de manier waarop de persoon te bereiken is die, aangewezen is om eerste hulp te verlenen;
 14. de plaats waar de vereiste verbandkist zich bevindt;
 15. als er een Ondernemingsraad bestaat, de namen en contactmogelijkheden met de werknemersvertegenwoordigers in de Ondernemingsraad;
 16. als er een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk bestaat, moeten ook de namen en de contactmogelijkheden met de werknemersvertegenwoordigers van dit Comité vermeld worden in de overeenkomst;
 17. als er een vakbondsafvaardiging bestaat, moeten ook de namen en contactmogelijkheden met de leden ervan aangeduid worden;
 18. het adres en telefoonnummer van de bedrijfs- of interbedrijfsgeneeskundige dienst;
 19. het adres en telefoonnummer van de inspectie van de sociale wetten van het district waarin de student wordt tewerkgesteld.

Als de vermeldingen 12 tot 19 in het arbeidsreglement voorkomen, volstaat het om in de studentenovereenkomst uitdrukkelijk naar het arbeidsreglement te verwijzen.

WAT ZIJN DE GEVOLGEN ALS HET CONTRACT NIET OVEREENSTEMT MET DE WETTELIJKE BEPALINGEN?

 • De student heeft het recht om de overeenkomst op elk moment te beëindigen zonder opzeggingsvergoeding of termijn, als:
  • de overeenkomst niet schriftelijk werd opgesteld;
  • de overeenkomst niet tijdig werd afgesloten;
  • de overeenkomst niet de vereiste vermeldingen bevat.
 • Als er geen schriftelijke overeenkomst werd opgemaakt of als de vermeldingen over de begin- en einddatum van de overeenkomst of het werkrooster ontbreken, wordt de overeenkomst voor de tewerkstelling van studenten beschouwd als een gewone arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
  Dit betekent dat de werkgever de normale opzeggingstermijnen (minstens 1 week) in acht moet nemen als hij de overeenkomst wenst te beëindigen. 
 • Als de begin- en einddatum of het werkrooster in de overeenkomst ontbreekt, kan de werkgever aan deze sanctie ontsnappen door te bewijzen dat het ontbreken van deze gegevens de student geen schade berokkent.
 • Een werkgever die geen schriftelijke arbeidsovereenkomst voor studenten opstelt, riskeert een strafrechtelijke of administratieve sanctie .