Studentenjobs: veiligheid en verboden taken

Happy-students

Veiligheid primeert, ook voor jobstudenten

Als student kan je heel wat zakgeld verdienen. Maar onze eerste zorg is dat je goed en wel op de juiste werkpost verschijnt en dat zowel je veiligheid als je gezondheid gegarandeerd worden. Daarom werken we aan de hand van de volgende richtlijnen:

 • je Start People kantoor zal je zoveel mogelijk info verschaffen over je uit te voeren taak;
 • je zal een registratiedocument ondertekenen. Lees dit eerst aandachtig door en vraag indien nodig om uitleg. Het is geen vonnis, wel een document om je zo veilig en gezond mogelijk tewerk te stellen;
 • je Start People kantoor zal samen met jou je werkpostfiche doornemen. Op deze werkpostfiche staan alle risico’s met betrekking tot je werkpost;
 • de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen worden ook weergegeven op de werkpostfiche. Weet wat je nodig hebt en vraag ernaar indien ze niet onmiddellijk ter beschikking worden gesteld;
 • neem geen risico’s als gevolg van overmoed of motivatie;
 • vraag informatie als het je nodig lijkt, zowel bij je Start People kantoor als op je arbeidspost;
 • de preventiedienst van Start People is er om naar je te luisteren en je bij te staan indien er problemen zijn. Neem er contact mee op via het kantoor
 • weet dat je bepaalde taken niet mag uitvoeren. Je kantoor kent deze. Als hier op je werkpost geen rekening mee wordt gehouden, verwittig ons dan zo snel mogelijk, ook wanneer je één of andere hinder ondervind
 • wanneer je uitgenodigd wordt voor een medisch onderzoek, moet je daarop ingaan. Je kat sturen, betekent niet werken!

Wat zijn de wettelijk verboden taken voor jobstudenten?

Uit veiligheidsoverwegingen mogen studenten bepaalde taken niet op zich nemen. Het gaat onder meer om de volgende opdrachten:

 • het besturen van gemotoriseerde transportwerktuigen en van hefwerktuigen, tenzij met speciale toelating van de inspectiediensten;
 • werken met schiethamers;
 • werken met houtbewerkingsmachines, leerlooierijmachines, metaalpersen en - scharen, snijmachines (industrie), vormen van plastische stoffen;
 • vullen van houders met ontvlambare vloeistoffen, LPG-tanks;
 • graafwerken;
 • oprichten en afbreken van stellingen;
 • las- en snijwerken, werken in besloten ruimtes;
 • snoeien en vellen van hoogstammige bomen;
 • arbeid met perslucht;
 • werken waar risico's bestaan voor blootstelling aan asbest, kwik, zwavelkoolstof of benzeen;
 • schilderwerken met verven die lood bevatten.

Bepaalde uitzonderingen kunnen worden toegestaan voor studenten boven de 18 jaar die een studierichting volgen die overeenstemt met het werk waarvoor de verbodsbepaling geldt. Dit na advies van de arbeidsgeneesheer, de veiligheidschef en het Comité voor Preventie en Bescherming.

Voor meer informatie met betrekking tot deze verboden werkzaamheden als jobstudent, verwijzen we je ook door naar: www.ikbenjobstudent.be 

Om de risico’s nog meer te beperken, vragen wij je de veiligheidsvoorschriften van de onderneming waar je een opdracht uitvoert, nauwgezet te respecteren. Je krijgt van ons ook een veiligheidsmapje. Lees het grondig door en hou het altijd bij je.